Pyloxim na Helicobacter Pylori


POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Katarzyna Pawłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: ABBY Katarzyna Pawłowska z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Armii Krajowej 2, 95-200 PABIANICE w formie sklepu internetowego www.pyloxim.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności system sklepu internetowego: www.pyloxim.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, sprawując stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu.

 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w serwisie www.pyloxim.pl jest
  ABBY - Katarzyna Pawłowska adres: Armii Krajowej 2 95-200 PABIANICE
  NIP: 8311153359
  REGON: 100608112
  tel/fax: 042 227-12-60
  kom: 505511300
  email: pyloxim@pyloxim.pl

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu oraz portalu www.pyloxim.pl i realizacją umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego.

 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu poprawności funkcjonowania sklepu internetowego www.pyloxim.pl oraz dostępu do wszystkich treści i funkcji zawartej na stronie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 i 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże podanie danych wymienionych w formularzu sprzedaży jest konieczne w celu realizacji umowy sprzedaży.

 6. Klienci mają możliwość obserwowania oferty sklepu bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 7. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. W przypadku powzięcia przez administratora informacji o korzystaniu przez Klienta z serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi PayU za towary nabyte w Sklepie www.pyloxim.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
  a.) w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte na stronie Sklepie produkty,
  b.) niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 10. Sklep zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), w szczególności prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ww. ustawie - pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 11. Administrator zapewnia Klientom możliwość przeglądania, modyfikacji , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

 12. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych tylko w sytuacji wskazanej przez przepisy prawa, a w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec administratora lub też naruszył regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.pyloxim.pla zachowanie ww. danych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności klienta.

 13. Sklep zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, jak również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, Sklep może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub też gdy Sklep uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

POLITYKA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Zamówienie bez rejestracji.

 2. W celu dokonania zakupu należy wypełnić formularz poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon, i email.

 3. Usługa Zamówienia bez rejestracji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Dane osobowe udostępnione w podczas usługi Zamówienia bez rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 4. umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA

 5. oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 6. stosuje pliki "cookies". Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie Sklepu.

 7. obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Klienta oraz osób trzecich.

» zamów PYLOXIM już teraz