Pyloxim na Helicobacter Pylori


REGULAMIN ZAKUPÓW

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pyloxim.pl jest Katarzyna Pawłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: ABBY Katarzyna Pawłowska z siedzibą w Pabianicach pod adresem: ul. Armii Krajowej 2, 95-200 PABIANICE NIP: 8311153359 REGON: 100608112, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  Dane do kontaktu ze Sklepem: tel/fax: 042 227-12-60, kom: 505511300, email: pyloxim@pyloxim.pl

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.pyloxim.pl jest sprzedaż suplementów diety

 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze Sklepu internetowego www.pyloxim.pl oraz określa sposób składania zamówień, tryb ich realizacji, prawo odstąpienia od umowy, procedurę reklamacyjną oraz pozostałe obowiązki informacyjne Sklepu względem Klienta zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem Sklepu, którego akceptacja jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Sklep internetowy www.pyloxim.pl jest płatnikiem podatku VAT, a ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2. Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.pyloxim.pl

 2. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski.

 3. Sklep przyjmuje zamówienia wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez wypełnienie formularza na stronie www.medycynanaturalna.pl lub za pośrednictwem korespondencji email). Nie przyjmujemy zamówień drogą telefoniczną.

 4. Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej www.pyloxim.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Złożenie zamówienia następuje bez dokonywania rejestracji, po wypełnieniu formularza na stronie: www.pyloxim.pl

 6. W celu złożenia zamówienia Klient zaznacza produkt, wybiera ilość, wybiera opcję płatności i wypełnia pola obowiązkowe formularza dostawy w celu realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail, nr telefonu.

 7. Ostatecznym etapem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji a następnie kliknięcie w przycisk "ostatecznie zamawiam (obowiązek zapłaty)".

 8. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia z poprawnie wpisanymi danymi adresowymi i kontaktowymi.

 9. Zamówienia złożone w powyższy sposób są potwierdzane zwrotną automatyczną odpowiedzią na wskazany adres mailowy Klienta. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 10. Umowa sprzedaży zawarta jest na czas oznaczony, który stanowi okres realizacji zamówienia.

 11. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad.

§3. Wysyłka i koszty

 1. Sklep MedycynaNaturalna.pl zawsze informuje drogą email o realizacji i wysyłce zamówienia.

 2. Zamówienia realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej usługą Pocztex kurier 48

 3. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 3 dni od dnia zawarcia umowy.

 4. Koszty wysyłki zależą od sposobu płatności i wynoszą: przy przedpłacie - 0zł, za pobraniem - 5zł

 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  a) przelew - wpłata na rachunek bankowy Sklepu: mBank 75114020040000360257885344 lub ING 27105014611000009067877309. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

  b) przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. - krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą potwierdzenia dokonania płatności przez PayU S.A.

  c) Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą potwierdzenia dokonania płatności przez PayU S.A.

  d) przy odbiorze - zapłata gotówką przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

§4. Odstąpienie od umowy i zwrot produktu

 1. Klient, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11 i 12 niniejszego paragrafu Regulaminu.

 2. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie (listownie), a także drogą elektroniczną na adres Sklepu wskazany w §1 pkt. 1 Regulaminu. Wzór formularza, za pomocą którego można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do regulaminu oraz jest dostarczony Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy. Gotowy formularz dostarczany jest również klientowi wraz z zamówieniem.

 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 4. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

 5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.

 6. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep potwierdził zamówienie przestaje wiązać.

 7. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, które nie obciążają Klienta.

 8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem

 11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

 12. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 13. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży dotyczących umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§5. Reklamacja produktu

 1. Podstawą prawną reklamacji jest ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi za wadę i gwarancji.

 2. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży.

 4. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

 6. Klient może zgłosić roszczenia wynikające z rękojmi (reklamację) w ciągu 1 roku od zauważenia wady.

 7. Klient zgłasza reklamację towaru poprzez zawiadomienie Sklepu drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: pyloxim@pyloxim.pl

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może: 1. żądać obniżenia ceny, 2. od umowy odstąpić, 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 4. żądać usunięcia wady.

 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Klient nie może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

 10. Zaleca się aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu), przedmiot reklamacji, opis wady (przyczynę reklamacji), żądanie reklamacji i podpis.

 11. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni oznacza to, że uznaje roszczenie.

 12. O rezultacie reklamacji Sklep poinformuje Klienta na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 13. Sklep może odmówić spełnienia żądania reklamacji, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 14. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Nazwa sklepu internetowego oraz adres strony: www.pyloxim.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.

 3. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.